<   >
Bressers -

Beheerplan voor de 19de eeuwse uitbreiding en twee ijskelders bij het Emmaüskasteeltje te Gent 

De pseudo-vestingtoren, ijskelders en ondergrondse tunnel, gelegen aan de Hoveniersberg te Gent tussen de Sint-Pietersnieuwstraat en de Muinkschelde, werden gebouwd in de tweede helft van de 19de eeuw. Ze maakten deel uit van de ‘Brasserie et Glacière du Petit Chateau d’Emaüs’, ter uitbreiding van het 16de-eeuwse Emmaüskasteeltje. Deze brouwerij / waterfabriek en later ook limonadefabriek werd gesticht door de familie Donny.

Het beheersplan wil de waarden die aan de basis liggen van de beschermingen als monument in eer herstellen en versterken. Het historische, industrieel-archeologische en architecturale karakter van de gebouwen/gebouwdelen dient bewaard te blijven, en tegelijkertijd moeten ze beter ontsloten worden, een degelijke en waardevolle bestemming te krijgen.

De hoofddoelstelling is het herstel en behoud van de erfgoedwaarden van de beschermde monumenten. Gezien de slechte staat van sommige delen is het vooral het herstellen of versterken van de specifieke erfgoedwaarden dat hier aan de orde is. De kelders aan de Muinkschelde zijn dringend aan herstel toe, instandhoudingswerken dringen zich op. Het betreden ervan is niet zonder gevaar. Consolidatie, het conserveren van de bestaande toestand wordt vooropgesteld. Dit geldt ook voor de tunnel, de schacht en de twee kruikvormige ijskelders; en dit niet enkel voor de eigenlijke constructies maar evenzeer voor de vele kleine relicten van technische uitrustingen (haken, hefboom,…) waarvan de functie al dan niet gekend is.

Waar nodig kan een stap verder gegaan worden en kan naast conserveren ook restaureren of reconstrueren noodzakelijk zijn. Dit hangt vanzelfsprekend ook samen met de bestemming die de constructie krijgt. 

Bressers -
Bressers -
Bressers -